ODWIEDZINY

Informujemy, ??e odwiedziny u Mieszka??ców nadal odbywaj? si? w wyznaczonym miejscu czyli pokojach go??cinnych. W szczególnych przypadkach po wcze??niejszym uzgodnieniu z dyrekcj? domu  oraz wyra??eniu zgody wspó??mieszka??ców, dopuszczane s? odwiedziny w pokoju Mieszka??ca. Rodziny i znajomych naszych Mieszka??ców prosimy, aby na spotkania umawiali si? wcze??niej telefonicznie.

Zainteresownych prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem dzia??u terapeutyczno-opieku??czego pod numerami telefonów:

52 559 23 53 wew.2;  660 533 251; 572 087 612.

Dzi?kujemy

/-/ Katarzyna Bronikowska

 

Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej


 


Misj? Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej jest zaspokajanie niezb?dnych potrzeb bytowych, opieku??czych, spo??ecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikaj?cych z indywidualnych potrzeb przebywaj?cych w nim Mieszka??ców, na poziomie obowi?zuj?cego standardu.     W DPS stworzony jest zespó?? terapeutyczno-opieku??czy sk??adaj?cy si? z pracowników, do zada?? których m.in. nale??y opracowywanie oraz wspólna z  Mieszka??cem realizacja indywidualnych planów wsparcia. Organizacja i zasady dzia??ania DPS uwzgl?dniaj? stopie?? fizycznej i psychicznej sprawno??ci Mieszka??ców.
W naszym Domu dzia??a wybierana przez mieszka??ców Rada Mieszka??ców, której zadaniem jest wspó??praca z Dyrektorem i pracownikami DPS, w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb Mieszka??ców oraz pog???biania wi?zi spo??ecznych w placówce.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×