Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, ??e:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Spo??ecznej z siedzib? w Wysokiej 16 89-502 Raci???, reprezentowany przez Dyrektora placówki.
 2.  Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyli??my Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??esz si? skontaktowa? w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: inspektor.iod@poczta.pl oraz pod numerem telefonu 52 5592353 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania - okre??lono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
  •  Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane b?d? w celu wype??nienia przez administratora zada?? okre??lonych w przepisach szczególnych np.: dzia??ania wynikaj?cego z przepisów prawa;
  •  Dane osobowe mo??emy przekazywa? i udost?pnia? wy???cznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa s? nimi np.: s?dy, organy ??cigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wyst?pi? z takim ???daniem oczywi??cie w oparciu o stosown? podstaw? prawn?. Dane osobowe mo??emy tak??e przekazywa? podmiotom, które przetwarzaj? je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzaj?cym, s? nimi np.: podmioty ??wiadcz?ce us??ugi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednak??e przekazanie danych nast?pi? mo??e tylko wtedy, gdy zapewni? one odpowiedni? ochron? praw;
  • Dane osobowe przetwarzane b?d? równie?? w celu ochrony ??ywotnych interesów lub ??ywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam w??adzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  •  Dane osobowe przetwarzane b?d? równie?? w celach archiwalnych (dowodowych) b?d?cych realizacj? naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a tak??e w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami b?d?cego realizacj? naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Prawa osób, których dane dotycz?. Zgodnie z RODO, przys??uguj? nast?puj?ce prawa: dost?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usuni?cia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres zgodny z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, nast?pnie zostan? usuni?te.
 6.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie?? w formie profilowania.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×