Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, ??e:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Wysokiej 16 89-502 Raciąż, reprezentowany przez Dyrektora placówki.
 2.  Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktowaę w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: inspektor.iod@poczta.pl oraz pod numerem telefonu 52 5592353 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
  •  Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: działania wynikającego z przepisów prawa;
  •  Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpia z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe mo?żemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
  • Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  •  Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a tak??e w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×