Dom Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej zobowi─?zuje si─? zapewni─? dost─?pno??─? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost─?pno??ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. O??wiadczenie w sprawie dost─?pno??ci ma zastosowanie do strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip30.lo.pl

O??wiadczenie sporz─?dzono dnia: 23-09-2020

Deklaracj─? sporz─?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod wzgl─?dem zgodno??ci z ustaw─?
Strona internetowa jest cz─???ciowo przystosowana dla potrzeb osób niepe??nosprawnych. Dost─?p do tre??ci jest u??atwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spe??nia wytyczne techniczne zwi─?zane z dost─?pno??ci─?. Portal zosta?? zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporz─?dzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjno??ci z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spe??niaj─? minimalne wymagania kontrastu koloru tre??ci do t??a. Strona internetowa jest cz─???ciowo zgodna z ustaw─? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost─?pno??ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno??ci lub wy??─?cze?? wymienionych poni??ej:

  • opublikowane zdj─?cia nie posiadaj─? opisu alternatywnego;
  • cz─???─? plików nie jest dost─?pnych cyfrowo (s─? to starsze dokumenty w formie skanu lub plików graficznych wytworzone przed wej??ciem w ??ycie ustawy o dost─?pno??ci cyfrowej stron i portali internetowych);

 

Wygl─?d strony Opracowana strona jest zbudowana w sposób spe??niaj─?cy wymagania dost─?pno??ci. W nag??ówku strony mo??na wybra─? nast─?puj─?ce funkcje: rodzaj kontrastu, rozmiar czcionki, Strona obs??uguje nast─?puj─?ce skróty klawiszowe: TAB – kolejny element,SHIFT + TAB – poprzedni element, Strona jest dostosowana do ma??ych ekranów smartfonów i tabletów, mo??na j─? równie?? swobodnie skalowa─?. Publikowane informacje zgromadzone s─? po prawej stronie. Menu jest podzielone na dzia??y, na które sk??adaj─? si─? kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadz─? bezpo??rednio do tre??ci podstrony biuletynu lub te?? do kolejnego podmenu zawieraj─?cego szereg podstron z informacjami.

Tre??ci informacji publicznej s─? redagowane za pomoc─?:
Tekstu, za??─?czników w postaci plików do pobrania, zdj─?─? i grafik.

Aby wy??wietli─? tre??─? informacji publicznej na podstronie – nale??y klikn─?─? na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wyst─?pienia wielu podstron, wybra─? jedn─? z wy??wietlonej listy.

Na tre??─? podstrony sk??adaj─? si─?:
nag??ówek informuj─?cy w skrócie o jej zawarto??ci, tre??─? publikacji wy??wietlana w formie uporz─?dkowanej tabeli lub tre??ci opisowej, informacja o za??─?cznikach dodanych do publikacji, informacje w postaci metadanych przedstawiaj─?cych daty i czas powstania publikacji oraz osoby odpowiedzialne za ten proces, rejestr zmian zawarto??ci podstrony (je??li zmiana nast─?pi??a) – informuj─?cy o tym jakich dokonano poprawek w jej tre??ci lub o jakie informacje zosta??a uzupe??niona.
Pliki do pobrania umiejscowione s─? w tre??ci strony. Je??li u??ytkownik nie posiada niezb─?dnego oprogramowania do wy??wietlenia zawarto??ci za??─?czonych plików, mo??e skorzysta─? z bezp??atnych przegl─?darek plików typu np.: doc, rtf, pdf, xls, zip.

Dodatkowe funkcje pozwalaj─? na:
wydrukowanie tre??ci podstrony, wy??wietlanie tre??ci w sposób dostosowany dla wymaga?? osób niepe??nosprawnych i niedowidz─?cych, wyszukiwanie tre??ci wed??ug podanej frazy, zmian─? rozmiaru czcionki tre??ci podstrony.
BIP wyposa??ony jest wyszukiwark─? informacji pozwalaj─?c─? w szybki sposób dotrze─? do ??─?danych tre??ci. Aby skorzysta─? z wyszukiwarki nale??y w polu tekstowym wpisa─? szukane s??owo lub wyra??enie i klikn─?─? przycisk / symbol >>, po czym wy??wietli si─? lista stron zawieraj─?cych wyszukiwane wyra??enie. Aby odczyta─? tre??─? wyszukanej podstrony nale??y klikn─?─? odno??nik, który jest jednocze??nie nag??ówkiem docelowej podstrony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dost─?pno??ci─? strony internetowej prosimy o kontakt. Osob─? do kontaktu w sprawie dost─?pno??ci jest: Pani Marlena ?╣wiatczynska pod adresem mailowym: dps.wysoka@wp.pl Kontaktowa─? mo??na si─? tak??e dzwoni─?c na numer telefonu 52/5592353 lub 660533251. T─? sam─? drog─? mo??na sk??ada─? wnioski o udost─?pnienie informacji niedost─?pnej oraz sk??ada─? ??─?dania zapewnienia dost─?pno??ci.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dost─?pno??ci cyfrowej „Ka??dy ma prawo do wyst─?pienia z ??─?daniem zapewnienia dost─?pno??ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego?? ich elementu. Mo??na równie?? za??─?da─? udost─?pnienia informacji za pomoc─? alternatywnego sposobu dost─?pu, na przyk??ad przez odczytanie niedost─?pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto??ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??─?danie powinno zawiera─? dane osoby zg??aszaj─?cej ??─?danie, wskazanie, o któr─? stron─? internetow─? lub aplikacj─? mobiln─? chodzi oraz sposób kontaktu. Je??eli osoba ??─?daj─?ca zg??asza potrzeb─? otrzymania informacji za pomoc─? alternatywnego sposobu dost─?pu, powinna tak??e okre??li─? dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa─? ??─?danie niezw??ocznie, nie pó??niej ni?? w ci─?gu 7 dni od dnia wyst─?pienia z ??─?daniem. Je??eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo??liwe, podmiot publiczny niezw??ocznie informuje o tym wnosz─?cego ??─?danie, kiedy realizacja ??─?dania b─?dzie mo??liwa, przy czym termin ten nie mo??e by─? d??u??szy ni?? 2 miesi─?ce od dnia wyst─?pienia z ??─?daniem.
Je??eli zapewnienie dost─?pno??ci cyfrowej nie jest mo??liwe, podmiot publiczny mo??e zaproponowa─? alternatywny sposób dost─?pu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ??─?dania zapewnienia dost─?pno??ci lub alternatywnego sposobu dost─?pu do informacji, wnosz─?cy ??─?danie mo??ne z??o??y─? skarg─? w sprawie zapewniana dost─?pno??ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wy??ej procedury mo??na tak??e z??o??y─? wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich” Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dost─?pno??─? architektoniczna
Dom Pomocy Spo??ecznej im. Leona i Marii Janta-Po??czy??skich, Wysoka 16, 89-502 Raci─???.
Do budynku prowadzi wej??cie g??ówne i tylne. Budynek jest pi─?trowy, nie posiada barier architektonicznych utrudniaj─?cych wej??cie do budynku. W budynku znajduje si─? platforma d??wigowa. Wszystkie pomieszczenia sanitarne dostosowane s─? dla osób niepe??nosprawnych. W sk??ad infrastruktury DPS wchodzi równie?? budynek parterowy, w którym znajduj─? si─? pomieszczenia mieszkalne z w─?z??em sanitarnym, pomieszczenia do izolacji mieszka??ców oraz pomieszczenia gospodarcze. Przed budynkiem znajduj─? si─? miejsca parkingowe, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepe??nosprawnych. Do budynku i wszystkich ich pomieszcze?? mo??na wej??─? z psem asystuj─?cym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznacze?? w alfabecie Braille’a. Kontakt z Domem Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej mo??liwy jest w szczególno??ci poprzez:
korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: dps.wysoka@wp.pl
przesy??anie wiadomo??ci SMS-em na numer telefonu 660533251
kontakt telefoniczny pod numerem 52 5592353
korespondencj─? pisemn─? na adres:
Dom Pomocy Spo??ecznej im Leona i Marii Janta-Po??czy??skich
Wysoka 16
89-502 Raci─???

Staramy si─? sukcesywnie eliminowa─? wszystkie b??─?dy sk??adowe HTML, aby serwis dobrze spe??nia?? wytyczne zwi─?zane z dost─?pno??ci─?.
Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej do??o??y wszelkich stara??, aby zapewni─? jak najlepsz─? dost─?pno??─? cyfrow─? i architektoniczn─? w celu realizacji zada?? jakie spoczywaj─? na o??rodku.

Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej
Katarzyna Bronikowska

Raport o stanie dostepno??ci podmiotu publicznego DPS Wysoka 2021 (1942kB) pdf

Wytworzy??: Katarzyna Bronikowska (23 wrze??nia 2020)
Opublikowa??: Katarzyna Bronikowska (1 pa??dziernika 2020, 14:21:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bronikowska (10 maja 2021, 13:19:39)

Nasze strony wykorzystuj─ů pliki cookies.
Polityka Prywatno┼Ťci    ├Ś