Niniejsza Polityka okre??la zasady tworzenia, przechowywania i dost─?pu do informacji na urz─?dzeniach U??ytkownika za pomoc─? plików Cookies w celu zrealizowania drog─? elektroniczn─? us??ug ??─?danych przez U??ytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych tworzonych w urz─?dzeniach u??ytkownika jest:

  Dom Pomocy Spo??ecznej im. Leona i Marii Janta-Po??czy??skich
  Wysoka 16
  89-502 Raci─???
  która w celu ??wiadczenia us??ug drog─? elektroniczn─? tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dost─?p do informacji w urz─?dzeniach U??ytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane binarne, najcz─???ciej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz─?dzeniach U??ytkownika, które s─? wykorzystywane w j─?zykach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i u??ytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urz─?dzeniach u??ytkownika mog─? pochodzi─? zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies w??asne) jak i te?? z zewn─?trznych programów nadzoruj─?cych komunikacj─? w internecie (t.zw. Cookies zewn─?trzne np. pochodz─?ce z serwisów Google i innych).
 4. U??ytkownik ma mo??liwo??─? ograniczenia lub wy??─?czenia dost─?pu plików cookies do swojego Urz─?dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu b─?dzie mo??liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj─? plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie u??ywane s─? w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomi─?dzy po??─?czonymi komputerami. Maj─? one bardzo szerokie zastosowanie , pomagaj─? dostosowa─? zawarto??─? strony ustawie?? w komputerze odbiorcy, zapami─?tuj─? preferowany wygl─?d strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniaj─? wykonanie przez u??ytkownika kilku etapowych czynno??ci (np. dodania artyku??u, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mog─? te?? by─? wykorzystywane do dopasowania wy??wietlanych reklam do zainteresowa?? odwiedzaj─?cych witryny. Mo??na powiedzie─?, ??e technologia „ciasteczek” jest niezb─?dna do prawid??owego wy??wietlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysy??anych ze strony z która si─? ??─?czymy, pliki cookies mog─? by─? wysy??ane tak??e z serwerów stron, do których si─? odwo??uj─?, np. Google, YouTube czy serwisy spo??eczno??ciowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej mo??emy podzieli─? Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: s─? przechowywane na Urz─?dzeniu U??ytkownika i pozostaj─? tam do momentu zako??czenia sesji danej przegl─?darki. Zapisane informacje s─? wówczas trwale usuwane z pami─?ci Urz─?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ??adnych informacji poufnych z Urz─?dzenia U??ytkownika;
  • cookies trwa??e: s─? przechowywane na Urz─?dzeniu U??ytkownika i pozostaj─? tam do momentu ich skasowania. Zako??czenie sesji danej przegl─?darki lub wy??─?czenie Urz─?dzenia nie powoduje ich usuni─?cia z Urz─?dzenia U??ytkownika. Mechanizm cookies trwa??ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ??adnych informacji poufnych z Urz─?dzenia U??ytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies s─? bezpieczne dla u??ytkownika. Przy prawid??owym ich stosowaniu nie jest mo??liwe przedostanie si─? do Urz─?dze?? U??ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z??o??liwego. Pliki te pozwalaj─? zidentyfikowa─? oprogramowanie wykorzystywane przez U??ytkownika. Cookies zazwyczaj zawieraj─? nazw─? domeny z której pochodz─?, czas przechowywania ich na Urz─?dzeniu (jest ograniczony) oraz przypisan─? warto??─? (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadz─? ??adnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Ka??dy u??ytkownik mo??e zmieni─? ustawienia dotycz─?ce ciasteczek w u??ywanej przez siebie przegl─?darce, w tym zupe??nie wy??─?czy─? mo??liwo??─? ich zapisywania. Je??li u??ytkownik nie wy??─?cza mo??liwo??ci zapisywania ciasteczek pochodz─?cych z ró??nych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyra??a zgod─? na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Je??eli zdecydujesz si─? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b─?dzie mo??liwe korzystanie z niektórych tre??ci tre??ci i us??ug udost─?pnianych w naszych witrynach, w szczególno??ci wymagaj─?cych logowania i pó??niej zrealizowania na przyk??ad transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wy??─?czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo??liwo??ci przegl─?dania stron w wi─?kszo??ci witryn.
 8. U??ytkownik mo??e w ka??dej chwili usun─?─? pliki Cookies korzystaj─?c z dost─?pnych funkcji w przegl─?darce internetowej, której u??ywa.
 9. Nale??y zaznaczy─?, ??e technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania z??o??liwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewni─? prawid??ow─? komunikacj─? z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochron─? przed takim atakiem jak i te?? innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowi─? przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 10. Technologia Cookies jest dzisiaj „sol─?” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje si─? znacznie ubo??sze.

Nasze strony wykorzystuj─ů pliki cookies.
Polityka Prywatno┼Ťci    ├Ś