Wed??ug Ustawy o pomocy spo??ecznej z dnia 12 marca 2004r. /art. 56/ domy pomocy spo??ecznej dzielimy na:
1.      osób w podesz??ym wieku,
2.      osób przewlekle somatycznie chorych
3.      osób przewlekle psychicznie chorych
4.      doros??ych niepe??nosprawnych intelektualnie,
5.      dzieci i m??odzie??y niepe??nosprawnych intelektualnie,
6.      osób niepe??nosprawnych fizycznie.
 
 Dom Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc rzeczywistych wg projektu wynosi 46.
 
Kto mo??e stara? si? o zamieszkanie w Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej?
O zamieszkanie w Domu Pomocy Spo??ecznej w wysokiej mo??e stara? si? osoba: samotna, starsza, bezdomna, ??yj?ca w ubóstwie oraz przewlekle chora, która:
- wymaga ca??odobowej opieki osób drugich,
- której nie mo??na zapewni? us??ug opieku??czych w miejscu zamieszkania poprzez rodzin? lub gmin?.
 
Jak rozpocz?? starania o skierowanie do Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej?
1. Osoba ubiegaj?ca si? o przyj?cie do domu pomocy spo??ecznej w pierwszej kolejno??ci
    powinna skontaktowa? si? z w??a??ciwym dla swojego miejsca zamieszkania O??rodkiem
    Pomocy Spo??ecznej i zatrudnionym w nim pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny
    udzieli wszystkich niezb?dnych informacji i pomo??e w skompletowaniu potrzebnej
    dokumentacji.
2. Osoba zainteresowana t? form? pomocy (lub jej przedstawiciel - na podstawie
    pe??nomocnictwa lub ustawy) sk??ada pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie
   skierowania do DPS.
3. Pracownik socjalny przyjmuj?c wniosek - informuje zainteresowan? osob? o konieczno??ci
    przeprowadzenia okre??lonych czynno??ci i potrzebie zgromadzenia okre??lonych dokumentów:
- wywiad ??rodowiskowy,
- wywiady alimentacyjne,
- za??wiadczenie lekarskie - wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którego
  wynika, ??e dana   osoba   wymaga ca??odobowej opieki osób drugich oraz konieczno???
  zamieszkania w DPS.
- aktualne za??wiadczenie o dochodach: (decyzj? z ZUS/KRUS lub odcinek renty, emerytury,
   decyzja z GOPS  o przyznaniu zasi??ku sta??ego),
- pisemna zgoda na potr?canie z dochodu op??aty za DPS,
- pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy spo??ecznej,
- ewentualnie orzeczenie s?du opieku??czego o konieczno??ci zamieszkania danej osoby w DPS.
Nast?pnie gmina ocenia mo??liwo??ci zapewnienia us??ug opieku??czych w miejscu zamieszkania przez rodzin? i gmin?. Je??eli nie ma takiej mo??liwo??ci O??rodek Pomocy Spo??ecznej wydaje decyzj? administracyjn? o skierowaniu do domu pomocy spo??ecznej i decyzj? ustalaj?c? op??at? za pobyt w tym domu. Kolejnym etapem jest wybór  domu, bior?c pod uwag? stopie?? sprawno??ci psychofizycznej, ocen? sprawno??ci ruchowej, ocen? mo??liwo??ci zaspokajania niezb?dnych potrzeb ??yciowych, ocen? zdolno??ci porozumiewania si? oraz preferowane formy sp?dzania wolnego czasu i oczekiwania osoby ubiegaj?cej si?, co do warunków i zakresu us??ug ??wiadczonych przez dom pomocy spo??ecznej. Je??eli gmina zdecyduje si? na dom w Wysokiej sk??ada w/w dokumentacj? do Centrum w Tucholi, które wydaje z upowa??nienia Starosty Tucholskiego decyzj? o umieszczeniu  w Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej.
W przypadku niemo??no??ci wydania decyzji o umieszczeniu z powodu braku wolnych miejsc, Centrum w Tucholi powiadamia pisemnie osob? o wpisaniu na list? oczekuj?cych wraz z przewidywanym terminem umieszczenia.
Pobyt w domu pomocy spo??ecznej jest odp??atny. Miesi?czn? op??at? ustala si? na podstawie przed??o??onych za??wiadcze?? o dochodach osoby kierowanej tj. odcinka renty, emerytury , decyzji przyznaj?cej zasi??ek sta??y. Kwota odp??atno??ci ulega zmianom. ?redni miesi?czny koszt utrzymania mieszka??ca w Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej w roku 2023 wynosi 5.474,73 z??.

Op??at? za pobyt w DPS wnosz?:
1. osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie wi?cej ni?? 70 % swojego dochodu,
2. ma????onek, zst?pni przed wst?pnymi - zgodnie z umow? zawart? z o??rodkiem pomocy
   spo??ecznej,
3. gmina, z której osoba zosta??a skierowana do domu pomocy spo??ecznej - w wysoko??ci
    ró??nicy mi?dzy ??rednim kosztem utrzymania w DPS a op??atami wnoszonymi przez rodzin?.

Mieszkaniec domu wnosi op??at? do kasy domu lub na jego rachunek bankowy.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×