Dom Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej zobowi�?zuje si�? zapewni�? dost�?pno??�? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost�?pno??ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. O??wiadczenie w sprawie dost�?pno??ci ma zastosowanie do strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip30.lo.pl

O??wiadczenie sporz�?dzono dnia: 23-09-2020

Deklaracj�? sporz�?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod wzgl�?dem zgodno??ci z ustaw�?
Strona internetowa jest cz�???ciowo przystosowana dla potrzeb osób niepe??nosprawnych. Dost�?p do tre??ci jest u??atwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spe??nia wytyczne techniczne zwi�?zane z dost�?pno??ci�?. Portal zosta?? zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporz�?dzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjno??ci z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spe??niaj�? minimalne wymagania kontrastu koloru tre??ci do t??a. Strona internetowa jest cz�???ciowo zgodna z ustaw�? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost�?pno??ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno??ci lub wy??�?cze?? wymienionych poni??ej:

  • opublikowane zdj�?cia nie posiadaj�? opisu alternatywnego;
  • cz�???�? plików nie jest dost�?pnych cyfrowo (s�? to starsze dokumenty w formie skanu lub plików graficznych wytworzone przed wej??ciem w ??ycie ustawy o dost�?pno??ci cyfrowej stron i portali internetowych);

 

Wygl�?d strony Opracowana strona jest zbudowana w sposób spe??niaj�?cy wymagania dost�?pno??ci. W nag??ówku strony mo??na wybra�? nast�?puj�?ce funkcje: rodzaj kontrastu, rozmiar czcionki, Strona obs??uguje nast�?puj�?ce skróty klawiszowe: TAB – kolejny element,SHIFT + TAB – poprzedni element, Strona jest dostosowana do ma??ych ekranów smartfonów i tabletów, mo??na j�? równie?? swobodnie skalowa�?. Publikowane informacje zgromadzone s�? po prawej stronie. Menu jest podzielone na dzia??y, na które sk??adaj�? si�? kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadz�? bezpo??rednio do tre??ci podstrony biuletynu lub te?? do kolejnego podmenu zawieraj�?cego szereg podstron z informacjami.

Tre??ci informacji publicznej s�? redagowane za pomoc�?:
Tekstu, za??�?czników w postaci plików do pobrania, zdj�?�? i grafik.

Aby wy??wietli�? tre??�? informacji publicznej na podstronie – nale??y klikn�?�? na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wyst�?pienia wielu podstron, wybra�? jedn�? z wy??wietlonej listy.

Na tre??�? podstrony sk??adaj�? si�?:
nag??ówek informuj�?cy w skrócie o jej zawarto??ci, tre??�? publikacji wy??wietlana w formie uporz�?dkowanej tabeli lub tre??ci opisowej, informacja o za??�?cznikach dodanych do publikacji, informacje w postaci metadanych przedstawiaj�?cych daty i czas powstania publikacji oraz osoby odpowiedzialne za ten proces, rejestr zmian zawarto??ci podstrony (je??li zmiana nast�?pi??a) – informuj�?cy o tym jakich dokonano poprawek w jej tre??ci lub o jakie informacje zosta??a uzupe??niona.
Pliki do pobrania umiejscowione s�? w tre??ci strony. Je??li u??ytkownik nie posiada niezb�?dnego oprogramowania do wy??wietlenia zawarto??ci za??�?czonych plików, mo??e skorzysta�? z bezp??atnych przegl�?darek plików typu np.: doc, rtf, pdf, xls, zip.

Dodatkowe funkcje pozwalaj�? na:
wydrukowanie tre??ci podstrony, wy??wietlanie tre??ci w sposób dostosowany dla wymaga?? osób niepe??nosprawnych i niedowidz�?cych, wyszukiwanie tre??ci wed??ug podanej frazy, zmian�? rozmiaru czcionki tre??ci podstrony.
BIP wyposa??ony jest wyszukiwark�? informacji pozwalaj�?c�? w szybki sposób dotrze�? do ??�?danych tre??ci. Aby skorzysta�? z wyszukiwarki nale??y w polu tekstowym wpisa�? szukane s??owo lub wyra??enie i klikn�?�? przycisk / symbol >>, po czym wy??wietli si�? lista stron zawieraj�?cych wyszukiwane wyra??enie. Aby odczyta�? tre??�? wyszukanej podstrony nale??y klikn�?�? odno??nik, który jest jednocze??nie nag??ówkiem docelowej podstrony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dost�?pno??ci�? strony internetowej prosimy o kontakt. Osob�? do kontaktu w sprawie dost�?pno??ci jest: Pani Marlena ?�wiatczynska pod adresem mailowym: dps.wysoka@wp.pl Kontaktowa�? mo??na si�? tak??e dzwoni�?c na numer telefonu 52/5592353 lub 660533251. T�? sam�? drog�? mo??na sk??ada�? wnioski o udost�?pnienie informacji niedost�?pnej oraz sk??ada�? ??�?dania zapewnienia dost�?pno??ci.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dost�?pno??ci cyfrowej „Ka??dy ma prawo do wyst�?pienia z ??�?daniem zapewnienia dost�?pno??ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego?? ich elementu. Mo??na równie?? za??�?da�? udost�?pnienia informacji za pomoc�? alternatywnego sposobu dost�?pu, na przyk??ad przez odczytanie niedost�?pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto??ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??�?danie powinno zawiera�? dane osoby zg??aszaj�?cej ??�?danie, wskazanie, o któr�? stron�? internetow�? lub aplikacj�? mobiln�? chodzi oraz sposób kontaktu. Je??eli osoba ??�?daj�?ca zg??asza potrzeb�? otrzymania informacji za pomoc�? alternatywnego sposobu dost�?pu, powinna tak??e okre??li�? dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa�? ??�?danie niezw??ocznie, nie pó??niej ni?? w ci�?gu 7 dni od dnia wyst�?pienia z ??�?daniem. Je??eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo??liwe, podmiot publiczny niezw??ocznie informuje o tym wnosz�?cego ??�?danie, kiedy realizacja ??�?dania b�?dzie mo??liwa, przy czym termin ten nie mo??e by�? d??u??szy ni?? 2 miesi�?ce od dnia wyst�?pienia z ??�?daniem.
Je??eli zapewnienie dost�?pno??ci cyfrowej nie jest mo??liwe, podmiot publiczny mo??e zaproponowa�? alternatywny sposób dost�?pu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ??�?dania zapewnienia dost�?pno??ci lub alternatywnego sposobu dost�?pu do informacji, wnosz�?cy ??�?danie mo??ne z??o??y�? skarg�? w sprawie zapewniana dost�?pno??ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wy??ej procedury mo??na tak??e z??o??y�? wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich” Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dost�?pno??�? architektoniczna
Dom Pomocy Spo??ecznej im. Leona i Marii Janta-Po??czy??skich, Wysoka 16, 89-502 Raci�???.
Do budynku prowadzi wej??cie g??ówne i tylne. Budynek jest pi�?trowy, nie posiada barier architektonicznych utrudniaj�?cych wej??cie do budynku. W budynku znajduje si�? platforma d??wigowa. Wszystkie pomieszczenia sanitarne dostosowane s�? dla osób niepe??nosprawnych. W sk??ad infrastruktury DPS wchodzi równie?? budynek parterowy, w którym znajduj�? si�? pomieszczenia mieszkalne z w�?z??em sanitarnym, pomieszczenia do izolacji mieszka??ców oraz pomieszczenia gospodarcze. Przed budynkiem znajduj�? si�? miejsca parkingowe, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepe??nosprawnych. Do budynku i wszystkich ich pomieszcze?? mo??na wej??�? z psem asystuj�?cym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznacze?? w alfabecie Braille’a. Kontakt z Domem Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej mo??liwy jest w szczególno??ci poprzez:
korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: dps.wysoka@wp.pl
przesy??anie wiadomo??ci SMS-em na numer telefonu 660533251
kontakt telefoniczny pod numerem 52 5592353
korespondencj�? pisemn�? na adres:
Dom Pomocy Spo??ecznej im Leona i Marii Janta-Po??czy??skich
Wysoka 16
89-502 Raci�???

Staramy si�? sukcesywnie eliminowa�? wszystkie b??�?dy sk??adowe HTML, aby serwis dobrze spe??nia?? wytyczne zwi�?zane z dost�?pno??ci�?.
Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej do??o??y wszelkich stara??, aby zapewni�? jak najlepsz�? dost�?pno??�? cyfrow�? i architektoniczn�? w celu realizacji zada?? jakie spoczywaj�? na o??rodku.

Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Wysokiej
Katarzyna Bronikowska

Raport o stanie dostepno??ci podmiotu publicznego DPS Wysoka 2021 (1942kB) pdf

Wytworzy??: Katarzyna Bronikowska (23 wrze??nia 2020)
Opublikowa??: Katarzyna Bronikowska (1 pa??dziernika 2020, 14:21:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bronikowska (10 maja 2021, 13:19:39)

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×