Według Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /art. 56/ domy pomocy społecznej dzielimy na:
1.      osób w podeszłym wieku,
2.      osób przewlekle somatycznie chorych
3.      osób przewlekle psychicznie chorych
4.      dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5.      dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6.      osób niepełnosprawnych fizycznie.
 
 Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc rzeczywistych wg projektu wynosi 46.
 
Kto może starać się o zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej?
O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w wysokiej może starać się osoba: samotna, starsza, bezdomna, żyjąca w ubóstwie oraz przewlekle chora, która:
- wymaga całodobowej opieki osób drugich,
- której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez rodzinę lub gminę.
 
Jak rozpocząć starania o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej?
1. Osoba ubiegająca sięo przyjęcie do domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności
    powinna skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodkiem
    Pomocy Społecznej i zatrudnionym w nim pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny
    udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże w skompletowaniu potrzebnej
    dokumentacji.
2. Osoba zainteresowana tą formą pomocy (lub jej przedstawiciel - na podstawie
    pełnomocnictwa lub ustawy) składa pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie
   skierowania do DPS.
3. Pracownik socjalny przyjmując wniosek - informuje zainteresowaną osobę o konieczności
    przeprowadzenia określonych czynności i potrzebie zgromadzenia określonych dokumentów:
- wywiad środowiskowy,
- wywiady alimentacyjne,
- zaświadczenie lekarskie - wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którego
  wynika, że dana   osoba   wymaga całodobowej opieki osób drugich oraz konieczność
  zamieszkania w DPS.
- aktualne zaświadczenie o dochodach: (decyzję z ZUS/KRUS lub odcinek renty, emerytury,
   decyzja z GOPS  o przyznaniu zasiłku stałego),
- pisemna zgoda na potrącanie z dochodu opłaty za DPS,
- pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy społecznej,
- ewentualnie orzeczenie sądu opiekuńczego o konieczności zamieszkania danej osoby w DPS.
Następnie gmina ocenia możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Jeżeli nie ma takiej możliwości Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatść za pobyt w tym domu. Kolejnym etapem jest wybór  domu, biorąc pod uwagę stopień sprawności psychofizycznej, ocenę sprawności ruchowej, ocenę możliwości zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, ocenę zdolności porozumiewania się oraz preferowane formy spędzania wolnego czasu i oczekiwania osoby ubiegającej się, co do warunków i zakresu usług świadczonych przez dom pomocy społecznej. Jeżeli gmina zdecyduje się na dom w Wysokiej składa w/w dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, które wydaje z upoważnienia Starosty Tucholskiego decyzję o umieszczeniu  w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
W przypadku niemożności wydania decyzji o umieszczeniu z powodu braku wolnych miejsc, PCPR w Tucholi powiadamia pisemnie osobę o wpisaniu na listę oczekujących wraz z przewidywanym terminem umieszczenia.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczną opłatę ustala się na podstawie przedłożonych zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej tj. odcinka renty, emerytury , decyzji przyznającej zasiłek stały. Kwota odpłatności ulega zmianom. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w roku 2024 wynosi 6.552,85 zł.

Opłaty za pobyt w DPS wnoszą:
1. osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy
   społecznej,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości
    różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę na rachunek bankowy domu.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×